İHALE İLANI
Artvin ili Yusufeli İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
(Açık İhale Usulü İhale ilanı)                                                                     
1) İdarenin Adı ve Adresi
Yusufeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği -YUSUFELİ
2) İdarenin Telefon veya faks no
Tele:0 466 811 39 77  Cep: 0 506 594 13 52
3) İhale konusu yapım işinin Adı :
ÇAĞLAYAN KÖYÜ HARRAN MAHALLESİ  HAM YOL İNŞAATI
a)Niteliği ve türü
 Yapım İşi
b)Yapılacağı yer
ÇAĞLAYAN KÖYÜ -YUSUFELİ
c)İşe Başlama Tarihi
İhale onayının yükleniciye tebliğinden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde Sözleşme imzalanıp,  takip eden 3(üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalanmaması durumunda yükleniciye ait teklif geçersiz sayılır.
d)İşin Süresi           
Yer Tesliminden itibaren 150 takvim günüdür.
4.İhalenin Yapılacağı yer      
Kaymakamlık Toplantı Salonu
5.İhalenin Tarih ve Saati      
16/08/2018  14:20        
6.Şekli                    
Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. (İhaleye katılacak olan istekliler tekliflerini son teklif verme saatinden önce tekliflerini idare yetkilisine teslim edeceklerdir. Teklifler komisyon huzurunda açıldıktan sonra en düşük teklifi veren kişinin teklifi komisyon tarafından uygun görülmezse veya tekliflerin bir veya birkaçının aynı olması durumunda hazırda bulunan isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.)
7.İmalat Miktarları
      
S NO
POZ NO                             İŞİN ADI
BİRİMİ
MİKTARI
1
2200 Paçal Yarma Kazısı
M3
45.279,323
2
2500 Paçal Reglaj Yapılması
Km
3.500
 
 
 
 
                                                        
8. Geçici Teminat
Teklif Edilen bedelin en az %3’ ü
     
 
Madde 9- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2018 yılına ait) ile İhale Durum ve Men Cezası Belgesi (son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
ç) Ticaret Sicil Gazetesi (Güncel)
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş belge.
e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş belge.
f) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.(Madde 17)
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Banka Dekontu).
m) Adli Sicil Kaydı Belgesi
i)Yukarıda belirtilen işe/işlere ait benzer iş deneyim belgesi(ihale konusu iş için iş deneyimi sayılacak işler: 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş gruplarında (A) Altyapı İşleri :  V .  grup  işler (oto yollar il ve köy yolları (ham yol ve genişleme onarım) işleri,  İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde Sözleşme Bedelinin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 si oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya ilanda belirtilen benzer işlerle ilgili deneyimin gösteren ve teklif edilen bedelin % 60(Altmış) oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi.                                                                              
j)İhale konusu iş için teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında Geçici teminat                                                                                  k) Makine parkı durumu (1 Adet Kompresör, 1 Adet Ekskavatör,  1 Adet Kamyon,  3 Tonluk Su Tankı  ) Şartname ekinde verilen Makine parkı durumu listesine; iş  bu  ilanında belirtilen araç ve iş makinesi yazılacak ve belgeleri konulacak gereksiz belgeler konulmayacaktır. Taahhüt olmayıp, kendi malı veya kiralık olacaktır.   (Kiralıksa Noter tasdikli sözleşme eklenecektir. iş makinelerine kiralık gösteren kişi aynı iş makinelerini kendi ihaleye katılacaksa başkasına kiralık gösteremez aksi takdirde teklifi geçersiz sayılır.)            
 l) Aşağıda belirtilen durumlarda olması halinde teklifinin geçersiz sayılmasını ve ihale almışsa sözleşmesinin fesih edilmesini ve geçici ve kesin teminatının idare tarafından gelir kayıt edilmesine dair yazılı taahhütname
                a. İflas, tasfiye, konkordato ilan etmesi veya bu nedenlerden dolayı mahkeme halinde olması,
                c. Beş yıl içinde mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi,
                d. İş ve Meslek ahlakına aykırı faaliyetten men edilmiş olması,
                e. Bağlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olması,
                f. Yanıltıcı belge veya sahte belge vermesi,
                g. İşin yapılacağı yerin görüldüğü ve ileride herhangi bir hak talep etmeyeceği,
             h.İdareden Herhangi bir araç veya iş makinesi talep etmeyeceği,
ı) İhale Konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağını
J) Yerli İstekli olduğunu,
İhaleye katılamayacak olanlar
             Madde 10 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
             a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
             b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
             c) Birliğin ihale yetkilisi.
             ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
             d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
             e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
             (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.                                                                
         (3)Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale yasasına tabi olmayıp, 28.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliği doğrultusunda işlemler yürütülecektir.
Madde 11- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
Madde 11.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
 
Tekliflerin sunulacağı yer ve yetkili
Kaymakamlık Toplantı Salonu -Birlik Müdürü
Son teklif verme tarihi
16.08.2018 
Son teklif verme saati
11:00 (belirtilen saatten sonra gelen                       teklifler teslim alınmaz)            
İhale Dokümanı Satış Bedeli
350,00 TL
İhale Dokümanının satın alınacağı yer
Birlik Müdürlüğü
11.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. İtilaf halinde Kaymakamlık Sekreterliğinin odasındaki duvar saati geçerlidir.)
Madde 12- Kesin Teminat
12.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yüzde altı) oranında en az 2 yıl süreli kesin teminat alınır.
Madde 13- Sözleşmenin Türü
Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
Madde 14- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır.  Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 09/08/2018
 
 
                               
                                                                                                                                                       M. Furkan SANCAKTUTAR
                                                                                                                                                                                   Kaymakam  V.
                                                                                                                                                                                Birlik Başkan  V.